Nghị quyết số 458 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới,

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 1966 và dự án ngân sách Nhà nước năm 1967,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua ngân sách nhà nước năm 1967 với:

- Tổng số thu là: ba nghìn hai trăm bốn mươi triệu đồng (3.240.000.000đ00),

- Tổng số chi là: ba nghìn ba trăm hai mươi tám triệu đồng (3.328.000.000đ00),

2. Tán thành chủ trương của Chính phủ phân cấp quản lý kinh tế, tài chính cho các Uỷ ban hành chính tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tạo điều kiện phát huy đầy đủ tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và sáng tạo của các địa phương trong việc quản lý kinh tế, tài chính; đồng thời tăng cường công tác quản lý kinh tế, tài chính, bảo vệ tài sản xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tích cực ngăn ngừa việc lãng phí sức người, sức của, coi đó là biện pháp hàng đầu để bảo đảm thực hiện ngân sách nhà nước.

3. Giao cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao có kế hoạch và biện pháp thích đáng tăng cường việc kiểm sát và nghiêm trị những kẻ cố tình xâm phạm tài sản của Nhà nước, của tập thể và của nhân dân, vi phạm các chế độ của Nhà nước về quản lý lao động, vật tư và tiền vốn.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".