Nghị quyết số 498 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 498 NQ/HĐNN7 quy định những trường hợp công dân không được bầu cử  (1984) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 2 năm 1984.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 57 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 2 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Điều 2 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Những người sau đây bị tước quyền bầu cử:

a) Người đang trong thời gian bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án nhân dân;

b) Người đang trong thời gian bị quản chế.

Điều 2[sửa]

Những người sau đây không được sử dụng quyền bầu cử:

a) Người đang bị tù giam;

b) Người đang bị tạm giam theo quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân hoặc quyết định của Toà án nhân dân;

c) Người đang trong thời gian bị tập trung giáo dục, cải tạo theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc cấp tương đương, đã được Hội đồng bộ trưởng duyệt y.

Điều 3[sửa]

Người đang bị mất trí không được tham gia bầu cử. Trong trường hợp cần xác định tình trạng mất trí thì phải căn cứ vào kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Điều 4[sửa]

Những quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Hội đồng bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bảo đảm thực hiện Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".