Nghị quyết số 49 NQ/TVQH (1961)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 49 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 49 NQ/TVQH về việc quy định việc tập trung giáo dục cải tạo có thời hạn đối với các phần tử phản cách mạng ngoan cố và lưu manh chuyên nghiệp  (1961) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 20 tháng 6 năm 1961.

Căn cứ vào các Điều 38, 39 và 40 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Để tăng cường việc giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và của nhân dân;

Để đẩy mạnh việc giáo dục cải tạo những phần tử có hành động nguy hại cho xã hội trở thành những người lao động lương thiện;

Theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Nay quy định việc tập trung để giáo dục cải tạo những phần tử dưới đây, từ 18 tuổi trở lên, có hành động nguy hại cho xã hội, đã được giáo dục nhiều lần mà không chịu hối cải, nhưng xét không cần đưa ra Tòa án nhân dân xử phạt:

a) Những phần tử phản cách mạng ngoan cố có hành động phương hại đến an ninh chung;

b) Những phần tử lưu manh chuyên nghiệp.

2. Việc giáo dục cải tạo thực hành theo phương châm kết hợp lao động với giáo dục chính trị, nhằm mục đích khuyến khích người được giáo dục cải tạo cố gắng lao động sản xuất, học tập nghề nghiệp, cải tạo tư tưởng để trở thành người lương thiện.

Những người được giáo dục cải tạo không bị coi như phạm nhân có án phạt tù, nhưng trong thời gian giáo dục cải tạo không được hưởng quyền công dân.

Trong thời gian giáo dục cải tạo, những người được giáo dục cải tạo được hưởng một chế độ thích đáng về lao động, học tập, ăn ở và phải tuân theo kỷ luật giáo dục cải tạo; nếu vi phạm kỷ luật đó thì tùy trường hợp nặng nhẹ sẽ bị truy tố trước Tòa án nhân dân hoặc bị xử lý về hành chính.

3. Thời hạn giáo dục cải tạo là ba năm. Tuy nhiên, những người thật sự cải tạo trước thời hạn sẽ được về sớm hơn. Đối với những người hết thời hạn ba năm mà không chịu cải tạo thì thời hạn giáo dục cải tạo có thể bị kéo dài.

4. Uỷ ban hành chính khu tự trị, thành phố và tỉnh trực thuộc Trung ương hoặc đơn vị hành chính tương đương căn cứ vào đề nghị của sở hoặc Ty công an mà xét và quyết định những trường hợp cần tập trung để giáo dục cải tạo. Quyết định của Uỷ ban hành chính phải được Hội đồng Chính phủ duyệt y trước khi thi hành.

Việc cho về trước thời hạn hoặc kéo dài thời hạn giáo dục cải tạo do Hội đồng Chính phủ quyết định căn cứ vào nhận xét của cơ quan phụ trách giáo dục cải tạo.

5. Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm kiểm sát việc theo đúng pháp luật của các Uỷ ban hành chính, cơ quan công an và cơ quan phụ trách giáo dục cải tạo trong việc quyết định tập trung giáo dục cải tạo và chấp hành các chế độ giáo dục cải tạo.

6. Hội đồng Chính phủ quy định biện pháp cụ thể thi hành nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".