Nghị quyết số 509 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 509 NQ/HĐNN7 về việc cử thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  (1984) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 2 năm 1984.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 42 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí sau đây làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

1. Nguyễn Trọng Tỵ, nguyên Trung tá, Trưởng phòng Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

2. Dương Viết Ngời, nguyên trung tá, cán bộ nghiên cứu Tòa án quân sự Trung ương.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".