Nghị quyết số 50A NQ/HĐNN8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 50A NQ/HĐNN8 về việc ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội khóa VIII hưởng mức lương 950 đồng/tháng  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước đã được Quốc hội khóa VII thông qua ngày 03-7-1981;

Căn cứ vào kết quả bầu cử Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII, ngày 17-6-1987;

Căn cứ vào Công văn số 1059/TCTW ngày 23-10-1987 của Ban Tổ chức Trung ương, trích sao biên bản hội nghị Ban Bí thư số 39-BB/BBT quy định mức lương của Chủ tịch Quốc hội khóa VIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.[sửa]

Đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội khóa VIII hưởng mức lương 950đ00/tháng.

Điều 2.[sửa]

Đồng chí Lê Quang Đạo hưởng lương mới và các khoản phụ cấp (nếu có) kể từ ngày 17-6-1987.

Điều 3.[sửa]

Đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước và đồng chí Lê Quang Đạo, theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".