Nghị quyết số 528 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội ngày 10 tháng 4 năm 1965 giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới,

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế trong ba năm 1965-1967, về phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước năm 1968,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Biểu dương thành tích to lớn của các cấp, các ngành và của nhân dân ta trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc dân trong ba năm 1965-1967, theo hướng thích hợp với thời chiến.

2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước năm 1968 do Chính phủ trình trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

3. Giao cho Chính phủ, trong quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch, tiếp tục nghiên cứu và khi cần thiết thì điều chỉnh những chỉ tiêu của kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".