Nghị quyết số 626 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Sau khi nghe Hội đồng Chính phủ báo cáo và đề nghị về việc tiếp tục thi hành chủ trương ổn định nghĩa vụ thuế nông nghiệp,

Sau khi nghe Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội phát biểu ý kiến,

QUYẾT NGHỊ:

1- Tiếp tục thi hành chủ trương ổn định nghĩa vụ thuế nông nghiệp theo Nghị quyết số 201 NQ/TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho đến khi có nghị quyết mới.

2- Giao cho Chính phủ tổ chức nghiên cứu để khi có điều kiện thay đổi chủ trương thì sẽ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét định.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".