Nghị quyết số 65 NQ/TVQH (1977)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 65 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 39 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc thành lập các Tiểu ban sau đây thuộc Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội:

- Tiểu ban Công nghiệp

- Tiểu ban Nông nghiệp

- Tiểu ban Ngân sách.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".