Nghị quyết số 671 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 671 NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn chỉ tiêu biên chế năm 1986 của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước  (1985) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 20 tháng 11 năm 1985.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Nghị quyết số 01NQ/HĐNN7 ngày 06-7-1981 của Hội đồng Nhà nước về tổ chức, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.[sửa]

Phê chuẩn chỉ tiêu biên chế năm 1986 của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước là 200 (hai trăm) người.

Điều 2.[sửa]

Đưa chỉ tiêu về lao động, tiền lương và các nhu cầu khác phục vụ hoạt động của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước vào chỉ tiêu thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thống nhất quản lý.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".