Nghị quyết số 711A NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 711A NQ/HĐNN7 ngày 27-02-1986 của Hội đồng Nhà nước về việc cử một số thẩm phán Tòa án quân sự cấp cao  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 2 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 29 của Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự,

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây làm Thẩm phán Tòa án quân sự cấp cao:

1. Tống Thi, Đại tá

2. Phan Anh Tài, Trung tá

3. Trần Văn Phú, Trung tá

4. Lê Đức Tụ, Trung tá.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".