Nghị quyết số 717 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 717 NQ/HĐNN7 về việc cử một số hội thẩm quân nhân Tòa án quân sự cấp cao  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 1 tháng 4 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 33 của Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự;

Theo đề nghị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây làm Hội thẩm quân nhân Tòa án quân sự cấp cao:

1. Nguyễn Đức Quang, Đại tá

2. Lê Ngọc Tuấn, Đại tá.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".