Nghị quyết số 735 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 735 NQ/HĐNN7 về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 21 tháng 6 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp và Điều 28 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

1. Đồng chí Tố Hữu thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Đồng chí Võ Chí Công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

2. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thôi kiêm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

- Đồng chí Bùi Danh Lưu giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

3. Đồng chí Chu Tam Thức thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Đồng chí Vũ Tuân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm để giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Đồng chí Lê Đức Thịnh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

- Đồng chí Hoàng Minh Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

5. Đồng chí Lê Khắc thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Đồng chí Đoàn Duy Thành giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

6. Đồng chí Nguyễn Duy Gia thôi giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Đồng chí Lữ Minh Châu giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước.

7. Đồng chí Nguyễn Chấn thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".