Nghị quyết số 752 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 752 NQ/HĐNN7 phê chuẩn quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy làm việc của Tòa án nhân dân tối cao  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 4 tháng 10 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 29 và Điều 45 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Quyết định số 43/TCCB ngày 28-7-1986 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy làm việc của Tòa án nhân dân tối cao gồm 12 đơn vị và biên chế của Tòa án nhân dân tối cao năm 1987 là 255 người (không kể biên chế của Tòa án quân sự cấp cao).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".