Nghị quyết số 776 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 28 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.[sửa]

Phê chuẩn chỉ tiêu biên chế năm 1987 của ngành Kiểm sát nhân dân là 6.800 (sáu nghìn tám trăm) người.

Điều 2.[sửa]

Đưa chỉ tiêu về lao động, tiền lương, đào tạo cán bộ và các nhu cầu khác phục vụ hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân vào chỉ tiêu thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thống nhất quản lý.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".