Nghị quyết số 803 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 803 NQ/HĐNN7 về việc cử một số Thẩm phán Tòa án quân sự khu vực  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ :

Cử các đồng chí có tên sau đây, làm Thẩm phán Tòa án quân sự khu vực :

Khu vực 1 Quân khu I :

1. Nguyễn Thế Châu, Đại úy,

2. Lê Quang Nam, Đại úy.

Khu vực 2 Quân khu I :

3. Phạm Xuân Tê, Thiếu tá,

Khu vực 1 Quân khu II :

4. Phạm Thái, Đại úy,

5. Nguyễn Công Lý, Đại úy.

Khu vực 2 Quân khu II :

6. Nguyễn Hữu Vân, Đại úy.

Khu vực 2 Quân khu II :

7. Lê Bá Năng, Trung tá.

Khu vực 1 Quân khu IV :

8. Hàn Đức Tư, Thiếu tá.

Khu vực 2 Quân khu IV :

9. Lê Văn Thư, Đại úy.

Khu vực 1 Quân khu V :

10. Trần Bình Trọng, Đại úy.

Khu vực 2 Quân khu V :

11. Phạm Bá Xanh, Đại úy.

Khu vực 1 Quân khu IX :

12. Trần Thanh Bình, Đại úy.

Khu vực 2 Quân khu IX :

13. Phạm Văn Hai, Đại úy.

Khu vực Quân khu Thủ đô :

14. Nguyễn Văn Thiệu, Đại úy.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".