Nghị quyết số 817 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 817 NQ/HĐNN7 về việc hủy bỏ kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử số 9 và số 10 thuộc huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Lắc  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 5 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng (Công văn số 540-V8, ngày 25 tháng 5 năm 1987);

Căn cứ vào Điều 57 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.[sửa]

Hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ngày 19-4-1987 ở đơn vị bầu cử số 9 và đơn vị bầu cử số 10 thuộc huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Lắc, vì có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điều 2.[sửa]

Cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm về công tác bầu cử ở đơn vị bầu cử số 9 và đơn vị bầu cử số 10 phải kiểm điểm nghiêm khắc việc làm vi phạm Luật bầu cử của Tổ bầu cử số 27 và Tổ bầu cử số 29. Đối với cán bộ, nhân viên mắc sai phạm, phải xử lý theo Điều 70 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 3.[sửa]

Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".