Nghị quyết số 829 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Nghị định thư về sửa đổi Hiệp định thanh toán nhiều bên bằng đồng Rúp chuyển nhượng và thành lập Ngân hàng Hợp tác kinh tế quốc tế cùng với việc sửa đổi Điều lệ của Ngân hàng này, ký ngày 23 tháng 11 năm 1977 tại Mátxcơva.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".