Nghị quyết số 902 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 29 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng chí Tô Duy thôi giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước để nhận nhiệm vụ khác;

2. Đồng chí Hà Kế Tấn thôi giữ chức vụ Bộ trưởng trực tiếp giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi công xây dựng công trình Sông Đà, để nhận nhiệm vụ khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".