Nghị quyết số 93 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,

Căn cứ vào Tờ trình của Hội đồng Chính phủ ngày 5 tháng 4 năm 1965;

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn:

1. Thành lập Uỷ ban Vật giá Nhà nước thay cho Hội đồng Vật giá hiện nay. Uỷ ban Vật giá là một cơ quan ngang Bộ, có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu chính sách giá cả, xây dựng kế hoạch giá cả, chỉ đạo thực hiện và thống nhất quản lý công tác giá cả.

2. Giải thể Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ. Công tác Thanh tra sẽ giao cho Thủ trưởng các cơ quan, các ngành, các cấp phụ trách, để gắn liền công tác Thanh tra với việc chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và các nhiệm vụ công tác khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".