Nghị quyết số 97 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 97 NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 18-12-1979 và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 29-7-1980  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1981.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1979 và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Ngày 29 Tháng 7 Năm 1980 với điều bảo lưu : Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chịu sự ràng buộc của khoản 1 Điều 29 của Công ước nói trên.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".