Nhập Dược Kính

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

(Nhập)(Dược)(Kính) ((Thôi)(Hi)(Phạm))

(Tiên)(thiên)(khí)(hậu)(thiên)(khí)(đắc)(chi)(giả)(thường)(tự)(túy)(Nhật)(hữu)(hợp)(nguyệt)(hữu)(hợp)(cùng)(mậu)(kỷ)(định)(canh)(giáp)(Thượng)(thước)(kiều)(hạ)(thước)(kiều)(thiên)(ứng)(tinh)(địa)(ứng)(triều)(Khởi)(tốn)(phong)(vận)(khôn)(hỏa)(nhập)(hoàng)(thất)(thành)(chí)(bảo)(Diên)(long)(thăng)(hống)(hổ)(giáng)(khu)(nhị)(vật)(vật)(túng)(phóng)(Sản)(tại)(khôn)(chủng)(tại)(Kiền)(đãn)(chí)(thành)(pháp)(tự)(nhiên)(Đạo)(thiên)(địa)(đoạt)(tạo)(hóa)(toản)(ngũ)(hành)(hội)(bát)(quái)(Thủy)(chân)(thủy)(hỏa)(chân)(hỏa)(thủy)(hỏa)(giao)(vĩnh)(bất)(lão)(Thủy)(năng)(lưu)(hỏa)(năng)(diệm)(tại)(thân)(trung)(tự)(khả)(nghiệm)(Thị)(tính)(mệnh)(phi)(thần)(khí)(thủy)(hương)(diên)(chỉ)(nhất)(vị)(Quy)(căn)(khiếu)(phức)(mệnh)(quan)(quán)()()(thông)()(hoàn)(Chân)(thác)(thược)(chân)(đỉnh)()()(trung)(hữu)(hữu)(trung)()(Thác)(hoàng)()(môi)()(nữ)(khinh)(khinh)(địa)(mặc)(mặc)(cử)(Nhất)(nhật)(nội)(thập)(nhị)(thời)(ý)(sở)(đáo)(giai)(khả)(vi)(Ẩm)(đao)(khuê)(khuy)(thiên)(xảo)(biện)(sóc)(vọng)(tri)(hôn)(hiểu)(Thức)(phù)(trầm)(minh)(chủ)(khách)(yêu)(tụ)(hội)(mạc)(gian)(cách)(thái)(dược)(thời)調(điều)(hỏa)(công)(thụ)(khí)(cát)(phòng)(thành)(hung)(Hỏa)(hầu)(túc)(mạc)(thương)(đan)(thiên)(địa)(linh)(tạo)(hóa)(kiên)()(kết)(thai)(khán)(bản)(mệnh)(chung)(thoát)(thai)(khán)(tứ)(chính)(Mật)(mật)(hành)()()(ứng)