Nhập Dược Kính

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhập Dược Kính
của Thôi Hi Phạm

Nhập Dược Kính (入藥鏡) của Thôi Hi Phạm (崔希範) viết vào cuối đời Đường là sách dạy luyện nội đan.

Trích dẫn từ Nhập Dược Kính của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.

(Nhập)(Dược)(Kính) ((Thôi)(Hi)(Phạm))

(Tiên)(thiên)(khí)(hậu)(thiên)(khí)(đắc)(chi)(giả)(thường)(tự)(túy)(Nhật)(hữu)(hợp)(nguyệt)(hữu)(hợp)(cùng)(mậu)(kỷ)(định)(canh)(giáp)(Thượng)(thước)(kiều)(hạ)(thước)(kiều)(thiên)(ứng)(tinh)(địa)(ứng)(triều)(Khởi)(tốn)(phong)(vận)(khôn)(hỏa)(nhập)(hoàng)(thất)(thành)(chí)(bảo)(Diên)(long)(thăng)(hống)(hổ)(giáng)(khu)(nhị)(vật)(vật)(túng)(phóng)(Sản)(tại)(khôn)(chủng)(tại)(Kiền)(đãn)(chí)(thành)(pháp)(tự)(nhiên)(Đạo)(thiên)(địa)(đoạt)(tạo)(hóa)(toản)(ngũ)(hành)(hội)(bát)(quái)(Thủy)(chân)(thủy)(hỏa)(chân)(hỏa)(thủy)(hỏa)(giao)(vĩnh)(bất)(lão)(Thủy)(năng)(lưu)(hỏa)(năng)(diệm)(tại)(thân)(trung)(tự)(khả)(nghiệm)(Thị)(tính)(mệnh)(phi)(thần)(khí)(thủy)(hương)(diên)(chỉ)(nhất)(vị)(Quy)(căn)(khiếu)(phức)(mệnh)(quan)(quán)()()(thông)()(hoàn)(Chân)(thác)(thược)(chân)(đỉnh)()()(trung)(hữu)(hữu)(trung)()(Thác)(hoàng)()(môi)()(nữ)(khinh)(khinh)(địa)(mặc)(mặc)(cử)(Nhất)(nhật)(nội)(thập)(nhị)(thời)(ý)(sở)(đáo)(giai)(khả)(vi)(Ẩm)(đao)(khuê)(khuy)(thiên)(xảo)(biện)(sóc)(vọng)(tri)(hôn)(hiểu)(Thức)(phù)(trầm)(minh)(chủ)(khách)(yêu)(tụ)(hội)(mạc)(gian)(cách)(thái)(dược)(thời)調(điều)(hỏa)(công)(thụ)(khí)(cát)(phòng)(thành)(hung)(Hỏa)(hầu)(túc)(mạc)(thương)(đan)(thiên)(địa)(linh)(tạo)(hóa)(kiên)()(kết)(thai)(khán)(bản)(mệnh)(chung)(thoát)(thai)(khán)(tứ)(chính)(Mật)(mật)(hành)()()(ứng)