Nhớ bạn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nhớ bạn  (năm 1918) 
của Đạm Phương


Mảnh trăng đêm dọi bóng quanh thềm
Bóng dọi quanh thềm giấc khó êm.
Giấc khó êm vì thương nhớ bạn
Vì thương nhớ bạn, mảnh trăng đêm.