Pháp lệnh Đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Pháp lệnh Đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  (1970) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Pháp lệnh số 17-LCT được thông qua ngày 15 tháng 1 năm 1970, ban hành và có hiệu lực ngày 27 tháng 1 năm 1970 và hiện vẫn còn hiệu lực.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Để biểu dương công lao to lớn của nhân dân và của các lực lượng vũ trang nhân dân ta trong sản xuất, chiến đấu và công tác;

Để phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược;

Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định:

Điều 1[sửa]

Nay đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước:

- Anh hùng lao động,

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 2[sửa]

Danh hiệu Anh hùng lao động tặng cho những đơn vị hoặc cá nhân trong các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật và hành chính hoặc cho những công dân khác có đủ điều kiện sau đây:

Trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, có tinh thần đoàn kết, lao động dũng cảm và sáng tạo, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất và công tác, góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Điều 3[sửa]

Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng cho những đơn vị hoặc cá nhân trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hoặc cho những công dân khác có đủ điều kiện sau đây:

Trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức và kỷ luật, có tinh thần đoàn kết, chiến đấu dũng cảm và mưu trí, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu hoặc trong công tác phục vụ chiến đấu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

Điều 4[sửa]

Danh hiệu Anh hùng lao động có thể truy tặng cho những người đã hy sinh có đủ điều kiện nêu trong Điều 2.

Danh hiệu Anh hùng vũ trang nhân dân có thể truy tặng cho những người đã hy sinh có đủ điều kiện nêu trong Điều 3.

Điều 5[sửa]

Việc tặng danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định, căn cứ vào đề nghị của Hội đồng Chính phủ.

Điều 6[sửa]

Đơn vị hoặc cá nhân nào được tặng danh hiệu Anh hùng lao động thì được cấp huy chương Anh hùng lao động.

Đơn vị hoặc cá nhân nào được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì được cấp huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 7[sửa]

Đơn vị anh hùng và người anh hùng phải thường xuyên chăm lo rèn luyện đạo đức cách mạng, phát triển tài năng, cần cù và khiêm tốn, ra sức học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt và tiến bộ không ngừng.

Các cấp chính quyền và đoàn thể có trách nhiệm bồi dưỡng và giúp đỡ các đơn vị anh hùng và người anh hùng, tạo điều kiện cho họ phát huy đầy đủ tác dụng gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước.

Điều 8[sửa]

Đơn vị anh hùng hoặc người anh hùng tiếp tục lập được thành tích đặc biệt xuất sắc mới thì có thể lại được tặng danh hiệu anh hùng và được cấp huy chương anh hùng mới.

Điều 9[sửa]

Đơn vị hoặc cá nhân đã được tặng danh hiệu anh hùng, nếu phạm khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng, không xứng đáng với danh hiệu đó nữa, thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ xét và quyết định tước danh hiệu anh hùng.


Pháp lệnh này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua tại Hà Nội ngày 15 tháng 1 năm 1970.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".