Phiên hệ thi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên hệ thi  (1823) 
của Minh Mạng, Đinh Hồng Phiên

Vua Minh Mạng ban cho dòng dõi các Hoàng tử con vua Gia Long, mỗi dòng một bài thơ, dùng để đặt tên đệm cho các đời, gọi các bài thơ đó là Phiên hệ thi.

Anh Duệ hệ[sửa]

Mỹ Duệ Tăng Cường Tráng
Liên Huy Phát Bội Hương
Linh Nghi Hàm Tốn Thuận
Vĩ Vọng Biểu Khôn Quang

Kiến An hệ[sửa]

Lương Kiến Ninh Hòa Thuật
Du Hành Suất Nghĩa Phương
Dưỡng Di Tương Thức Hảo
Cao Túc Thể Vi Tường

Định Viễn hệ[1][sửa]

Tịnh Hoài Chiêm Viễn Ái
Cảnh Ngưỡng Mậu Thanh Kha
Nghiễm Khác Do Trung Đạt
Liên Trung Tập Cát Đa

Diên Khánh hệ[1][sửa]

Diên Hội Phong Hanh Hiệp
Trùng Phùng Tuấn Lãng Nghi
Hậu Lưu Thành Tú Diệu
Diễn Khánh Thích Phương Huy

Điện Bàn hệ[sửa]

Tín Diện Tư Duy Chính
Thành Tồn Lợi Kiến Trinh
Túc Cung Thừa Hữu Nghị
Vinh Hiển Tập Khanh Danh

Thiệu Hóa hệ[sửa]

Thiện Thiệu Kỳ Tuần Lý
Văn Tri Tại Mẫn Cầu
Ngưng Lân Tài Chí Lạc
Địch Đạo Doãn Phu Hưu

Quảng Oai hệ[sửa]

Phụng Phù Trưng Khải Quảng
Kim Ngọc Trác Tiêu Kỳ
Điển Học Kỳ Gia Chí
Đôn Di Khắc Tự Trì

Thường Tín hệ[sửa]

Thường Hựu Tuân Gia Huấn
Lâm Trang Túy Thịnh Cung
Thận Tu Di Tiến Đức
Thụ Ích Mậu Tân Công

An Khánh hệ[sửa]

Khâm Tùng Xưng Ý Phạm
Nhã Chính Thủy Hoằng Quy
Khải Để Đằng Cần Dự
Quyền Ninh Cộng Tập Hi

Từ Sơn hệ[sửa]

Từ Thể Dương Quỳnh Cẩm
Phu Văn Ái Diệu Hoàng
Bách Chi Giai Phụ Đức
Vạn Diệp Hiệu Khuông Tương

   
Chú thích

  1. a ă Trong bản dịch Đại Nam thực lục chính biên, đệ nhị kỉ, NXB Khoa học, Hà Nội, 1963 không thấy chép bài Phiên hệ thi của dòng Diên Khánh, trong khi bài thơ của dòng Định Viễn lại chính là bài thơ của dòng Diên Khánh ở đây.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.