Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư - 過彭澤訪陶潛舊居
của Mạc Đĩnh Chi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

自性本閒曠,
初不比碌碌。
斗米肯折腰,
解印寧辭祿。
扶疏五株柳,
冷澹一離菊。
寥寥千載後,
清名吾可服。

Tự tính bản nhàn khoáng,
Sơ bất tỷ lục lục.
Đẩu mễ khẳng chiết yêu,
Giải ấn ninh từ lộc.
Phù sơ ngũ chu liễu,
Lãnh đạm nhất ly cúc.
Liêu liêu thiên tải hậu,
Thanh danh ngô khả phục.

Bản tính vốn nhàn tản phóng khoáng,
Từ đầu đã không gần được kẻ a dua.
Há vì đấu gạo mà phải khom lưng,
Cởi dây ấn, đành từ quan mà về.
Lưa thưa năm khóm liễu,
Lạnh nhạt một giậu cúc.
Mịt mờ nghìn năm sau,
Thanh danh còn khiến ta khâm phục.