Quốc văn trích diễm/Chu Mạnh Trinh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

CHU-MẠNH-TRINH 朱 孟 楨 (1862-1905)

Thường gọi là quan Án-Chu, người làng Phú-thị, huyện Đông-yên, tỉnh Hưng-yên, đỗ tiến-sĩ, năm Thành-Thái thứ 9 (1897), làm quan đến Án-sát, cáo về nghỉ nhà.

Ông người rất tài tình, các nghề chơi như thơ, đàn, đều giỏi cả. Chữ tốt, văn hay, nôm cũng sành. Có tập thơ vịnh Kiều đề là Thanh-tâm tài-nhân thi-tập và bài Hương-sơn nhật-trinh ca.

Văn ông có vẻ tài tình, thật là tiêu-biểu cho lối lãng-mạn (genre romantique) trong văn-giới nước ta.