Quốc văn trích diễm/Hán Việt văn biểu/§ 1/I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

I. — THỜI-KỲ THỨ NHẤT

TRIỆU — NỘI THUỘC — NGÔ — ĐINH — LÊ — LÝ SƠ
(tự thế-kỷ thứ II tr. T. C. đến giữa thế-kỷ thứ XI)

Thời-kỳ này là thời-kỳ hán-học truyền sang nước ta.

1. HỒI THỨ NHẤT: nội-thuộc hán (tự thế-kỷ thứ I tr. T. C. đến cuối thế-kỷ thứ II s. T. C.).

Trong hồi này hán-học truyền sang ta:

a) Nhờ các ông lương-lại Tàu: Nhâm-Diên, Tích-Quang, Sĩ-Nhiếp.

b) Nhờ mấy người nước ta sang du-học Tàu: Trương-Trọng, Lý-Tiến, Lý-Cầm.

2. HỒI THỨ HAI: bắc thuộc (tự đời Tam-Quốc về sau). — NgôĐinhLý sơ (tự đầu th. k. thứ III đến giữa th. k. thứ XI).

Trong hồi này hán-học truyền sang ta nhờ phật học, vì đạo phật bấy giờ rất thịnh.

Mấy ông sư vừa thâm phật-học vừa thâm hán-học: Vô-Ngại, Phụng-Định, Duy-Dám (nội-thuộc). — Thuận, Ngô-chân-Lưu (Đinh).