Quan Công thất thủ Hạ Bì

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hạ Bì ngày nọ chẳng màng nào,
Gươm rụng thời ta dụng chước thao.
Chén rượu anh em keo gắn chặt,
Tấm gương tôi chúa đuốc dong cao.
Theo rồng chẳng phụ mây trời Hán,
Dưới ngựa đâu tham bạc đất Tào.
Trọng đạo cương thường vai gánh nặng,
Ngàn dặm thơm để miệng người rao.