Quang Hưng thập nhị niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quang Hưng thập nhị niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh ký - 光興十二年己丑科進士題名記  (1653) 
của Khương Thế Hiền

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Kỷ Sửu niên hiệu Quang Hưng thứ 12 (1589) do Khương Thế Hiền soạn, Dương Trí Trạch nhuận sắc, dựng ngày 16 tháng 11 niên hiệu Thịnh Đức năm thứ 1 (1653).

光興十二年己丑科進士題名記 Quang Hưng thập nhị niên Kỷ Sửu khoa tiến sĩ đề danh ký

皇天啟中興之業心篤生賢人君開大比之科法公取士欽惟世宗毅皇帝英睿之資乾坤之器休思紹聖務急求賢寔賴成祖哲王再造國家贊襄治道乃於己丑年開大比之科於湯沐之邑特命調知貢舉監試等官會試豪傑之士拔其尤者止得四名翌日殿試聖覽第其高下賜黎汝弼等二名進士出身梁謙亨等二名同進士出身眷愛之恩甚厚寵任之意尤隆故出是科者皆棟樑之才碩輔之器弼成扒亂之功佐致中興之業當是之時君為中興賢君臣為中興賢臣正中興第一機會雖鐫石鼓之時勒浯溪之碑何足以形容其萬一然是科正經營大業之時而刻石題名之制未立其能成所未成備所未備蓋必待大有作為之君於維皇上陛下承揖遜之傳撫隆平之運增賁前功崇尚文治實賴大元帥總國政太上師父功高仁聖清王[?]二聖王之緒整頓乾坤掀揭宇宙振舉朝綱明揚士類欲緝熙鴻業用啟迪燕謀專委元帥掌國政西定王管攝百官總裁庶務體周易觀文設漢科取士屬時文運世蝟興人才效有魚躍萬機之暇留意科目以為美觀盛事固已赫奕於一時永譽流芳尤可昭垂於久遠故命冬官勒之堅石寘在賢關以耀後世而垂無窮又命詞臣撰記臣等叨奉明命為斯文賀不敢以拙而辭謹拜手稽首而進言曰有英明之主必有俊傑之才然人才由科目而出粵自成周之時始有進士之選迨至唐有龍虎榜宋有將相科炳然方冊策可徵洪惟聖朝聖祖神宗創業垂統重道崇儒進士有科為萬世之良法題名有記為百代之元氣列聖相繼相承成規是遵是踵自恢復之來雖制科進士之科常行而刻石題名之制由闕舉而行之必有待今日欽惟聖上業繩祖武教闡人文科目盛行制度大備且以諸科姓名大書深刻列豐碑嵯峨對冑監屹立以為熙朝盛典以為多士榮觀於此有以仰見聖上隆儒之美意有加焉士生斯世其報效當何如耶然以是科而求先正之事業有位歷尚書為朝廷柱石有職兼祭酒為諸生著龜或侍經筳而成君德或陪翠幄而為王師功名久垂竹帛勳業永紀旂常大概可觀間或有賢否忠邪之跡是非得失之分瑜瑕不能容掩至玆預登斯石起人觀瞻指某為君子目某為小人凜凜乎公論甚嚴為後進者當擇其善而從之其不善而戒之然則斯石一立非惟明褒貶於往前億亦示勸懲於來世其功用大有益於治道而國家抑萬年太平之基永奠諸泰磐矣臣謹記


翊運贊治功臣特進金紫榮祿大夫禮部尚書兼翰林院侍講參掌翰林院事拔郡公上柱國臣楊致澤奉潤翰林院待制臣姜世賢等奉敕撰


中書監華文學生東岸扶輪社臣阮忠佐奉書


光進慎祿大夫金光門待詔兼篆別綵亟桂蘭男臣阮光度奉敕篆


皇越盛德元年十一月十六日立

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.