Sách quan chế/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

SERVICE DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES,
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DU CADASRE.

CUỘC COI VIỆC SỔ BỘ ĐẤT CHUNG, CŨA CHUNG, THUẾ CHÁNH
NGẠCH, CÙNG CUỘC KHÁM ĐẠT.


— Y theo các lời nghị ngày 23 avril, ngày mồng 5 août 1877, các sở ấy đều đem về một mối quản đốc.

Section de l’enregistrement et des domaines.

1er bureau de l’enregistrement et hypothèques.

Receveur et conservateur.

Ti hay về việc vào sổ cùng cũa công.

Phòng vào sổ cùng làm chứng về việc bằng khoán.

Hay việc thâu giữ, điển thâu, giám thâu.

— Có ký lục bên dinh Thống lý bổ qua, có hai thông sự Annam cùng ký lục chữ nhu.

2e Bureau des domaines et de la curatelle.

Receveur-curateur.

Phòng hay về việc điền thổ cũa chung cùng việc gia tài.

Điển thâu, hộ thủ.

— Có 1er commis, là thừa biện bên dinh Thống lý bổ qua, có ký lục quyền việc.

Section des contributions directes.

1er Commis faisant fonctions de contrôleur pour la ville de Saigon.

Ti hay về thuế chánh ngạch.

Thừa biện lảnh việc khảo cứu nội cuộc thành phố Saigon, câu kê, 句稽

— Có ký lục lảnh việc khảo cứu cuộc thành phố Chợ-lớn, có ký lục thí sai bên dinh Thống lý bổ qua, Có thông sự, ký lục bổn hạt hai người.