Sách quan chế/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

VILLE DE SAIGON. — THÀNH PHỐ SÀIGÒN, (CHÁNH XA SÀIGÒN).

Municipalité.

Conseil municipal.

Maire, président.

Adjoint.

Conseiller.

Việc thành phố, việc bổn xả.

Hội huơng chức thành phố.

Xả quan hay là Đốc lý[1].

Phó xả quan, có nhứt, nhì, hai hạng.

Huơng tham, bình sự.


   
Chú thích

  1. Đời nhà Trần trong nước Annam, có đặt xả quan đốc việc trong địa phận làng lớn.