Sách quan chế/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

QUANG LỘC TỰ, 光祿寺

commission chargée des sacrifices.

Tự khanh, 1; Thiếu khanh, 1; chưởng việc yên hưởng biện phẩm vật cho được ban thưởng.

Thanh lại ti, có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ, đều 1 người, bát, cửu phẩm đều 3 người; vị nhập lưu thơ lại 12.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế: Quan Lộc tự khanh tùng tam phẩm, Thiếu khanh tùng tứ phâm.