Sách quan chế/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

PHỦ, HUYỆN THUỘC LẠI, 府縣属吏

subalternes de phủ, huyện.

Trong các nha môn phủ, huyện, đều đặt lại mục hay là đề lại một người. Phủ nha, chỗ tối yếu khuyết, thông lại 8 người; yếu khuyết thông lại 7 người; trung khuyết thông lại 6 người; giản khuyết thông lại 5 người.

Huyện nha thông lại, chỗ tối yếu khuyết 7 người; yếu khuyết 6 người; trung khuyết 5 người; giản khuyết 4 người.

Lệ đặt trong các phủ huyện nha môn, lệ mục hay là câu quản đều 1 người. Tại phủ tạo lệ 50; tại huyện tạo lệ 30, đều về phần làng gần cấp.

Thổ tri huyện, thổ tri châu, trật chánh thất, bát phẩm; có đặt tá bang, hoặc cai huyện, ký huyện phụ sự.

Hiệu Minh-mạng năm thứ mười một, nghị chuẩn thổ châu huyện nào, đinh số từ 500 người, điền số từ 500 mẩu sấp lên, thì mỗi châu đặt thổ tri châu; mỗi huyện đặt thổ tri huyện 1, thổ lại mục 1; như đinh điền số từ 100 trở lên, thì đặt thổ tri châu làm thổ huyện thằng 1; đinh điền số không đủ 100, thì đặt thổ lại mục mà thôi.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định thổ tri phủ tùng lục phẩm; thổ tri huyện tùng thất phẩm; thổ huyện thằng tùng bát phẩm; thổ lại mục tùng cữu phẩm.