Sách quan chế/86

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

VĂN, VÕ GIAI CHẾ PHAM CẤP.

Công, Hầu, Bá, Tử, Nam, đều là tước thưởng công nghiệp lớn
(mỗi tước đều có tam đẳng)
.VĂN GIAI, 文階

grades des mandarins civils.

Trên bậc nhứt phẩm, thì là Tôn-nhơn phủ, Tôn-nhơn lệnh cùng chức Thái sư, Thái phó, Thái bảo.

Chánh nhứt phẩm, cáo thọ để chữ: Đặt tấn vinh lộc đại phu; thụy chỉ nghĩa là Hàm-ân, để chữ Văn-tuyên, Thượng tả, hoặc Thượng hữu Trụ quấc.

Những hàng vào phẩm ấy thì là:

Tôn-nhơn phủ, tả hữu Tôn chánh; Thiếu sư; Thiếu phó; Thiếu bảo; Cần chánh điện Đại học sĩ; Văn minh điện Đại học sĩ; Võ hiển điện Đại học sĩ; Đông các Đại học sĩ.

Tùng nhứt phẩm, cáo thọ để chữ: Vinh lộc đại phu; thụy là Văn ới Trụ quấc, thì là các hiệp biện Đại học sĩ.

Chánh nhì phâm, cáo thọ Tư thiện đại phu; thụy là Trang lượng; Chánh trị thượng khanh, thì là Lục bộ Thượng thơ; Đô sát viện, tả hửu Đô ngự sữ cùng các tỉnh Tổng đốc.

Tùng nhì phẩm, cáo thọ Trung phụng đại phu, thụy là Đoan khởi, Chánh trị khanh:

Lục bộ tả hữu Tham tri; Đô sát viện tả hữu phó Đô ngự sữ cùng các tỉnh Tuần phủ.

Chánh tam phẩm, cáo thọ Gia nghị đại phu, thụy là Ôn mục, Tư trị khanh:

Lục bộ tả hữu Thị lang; Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ; Hàn lâm viện Trực học sĩ; Thông chánh sứ ti Thông chánh sứ; Thái thường tự khanh; Đại lý tự khanh; Thừa-thiên phủ doản; Thiệm-sự phủ Thiệm-sự; các tỉnh Bố chánh sứ; các biên Tuyên phủ sứ; Thủ hộ sứ (tới việc có chỉ dùng quan văn, hoặc dùng quan võ).

Tùng tam phẩm, cáo thọ Trung nghị đại phu, thụy là Ôn tịnh, Tư trị thiếu khanh:

Thông chánh sứ ti, Thông chánh phó sứ; Thủ hộ phó sứ; Quang lộc tự khanh; Thái bộc tự khanh.

Chánh tứ phẩm, cáo thọ Trung thuận đại phu, thụy là Đoan cẩn; Tán trị doản:

Lục bộ Lang trung; Hàn lâm viện Thị độc học sĩ; Tôn-nhơn phủ tả hữu Tá lý; Thái thường tự Thiếu khanh; Đại lý tự Thiếu khanh; Quấc tử giám tế tữu; Hồng lô tự khanh; Thừa-thiên phủ thằng; các tỉnh Án sát; Thiệm-sự phủ thiếu Thiệm-sự; Thái y viện viện sứ; Binh bị, lương từ các đạo.

Tùng tứ phâm, cáo thọ Triều liệt đại phu, thụy là Đoan lượng, Tán trị thiểu doản:

Lục khoa chưởng ấn cấp sự trung ; Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ; Quốc tử giám tư nghiệp; Quang lộc tự thiếu khanh; Thái bộc tự thiếu khanh; Tự tế ti tự tế sứ; các tỉnh quản đạo.

Chánh ngủ phẩm, cáo thọ Vinh nghị đại phu, thụy là Đoan trực, Tu chánh thứ doản:

Lục bộ viên ngoại lang; Hàn lâm viện Thị độc; Lục khoa cấp sự trung; chư đạo giám sát ngự sữ; chư tỉnh Đốc học; Hồng lô tự thiếu khanh; Thái y viện ngự y; Tự tế ti phó sứ; Khâm thiên giám Giám chánh; Tào chánh ti phó sứ; ngoại biên án phủ sứ; chư phủ đường Trưởng sữ.

Tùng ngủ phẩm, cáo thọ Phụng thành đại phu, thụy là Đoan thận, Hiệp chánh thứ thiếu doản:

Hàn lâm viện thừa chỉ; Hàn lâm viện Thị giảng; chư phủ đường phó Trưởng sữ; Thái y viện, phó Ngự y; Khâm thiên giám Giám phó; chư tỉnh tri phủ.

Chánh lục phâm sắc thọ Thừa vụ lang, thụy là Đôn nhả:

Lục bộ chủ sự; Hàn lâm viện trước tác; Khâm thiên giám ngủ quan; chư tỉnh đồng tri phủ; kinh huyện tri huyện; Thái y viện tả viện phán; chư ti, sở chủ sự.

Tùng lục phẩm sắc thọ Văn lâm lang, thụy Đôn túc:

Hàn lâm viện tu soạn; Quốc tử giám học chánh; Tôn-nhơn phủ tư giáo; chư phủ đường quản gia; Thái y viện hữu viện phán; chư tỉnh thông phán; các tỉnh tri châu, tri huyện.

Chánh thất phẩm, sắc thọ Trưng sĩ lang, thụy là Đôn giản:

Lục bộ tư vụ; Hàn lâm viện biên tu; Đô sát viện lục sự; Quấc tử giám giám thằng; Khâm thiên giám linh đài lang; chư tỉnh kinh lịch; các tỉnh giáo thọ; thân binh, cấm binh tri bộ; các nha, phủ, ti, sở chủ sự.

Tùng thất phẩm, sắc thọ Trưng sĩ tá lang, thụy là Đôn kính:

Hàn lâm viện kiểm thảo; Tự tế ti điển sữ; Thái y viện y chánh; chư tỉnh Linh đài lang; thổ tri huyện, tri châu.

Chánh bát phẩm, sắc thọ Tu chức lang, thụy là Cung doản:

Chư tỉnh huấn đạo; chư bộ, viện, nha, sở, ti, tỉnh, chánh bát phẩm thơ lại; Thái y viện ngoại khoa y chánh; các phủ, đường tri sự.

Tùng bát phẩm, sắc thọ Tu chức tá lang, thụy là Cung ới:

Hàn lâm viện điển bộ; Thái y viện y phó; Quấc tử giám điển bộ; Văn miếu tự thằng, hay là Tự thừa; chư bộ, viện, tự, các, cuộc, ti, sở, phủ, đường, tỉnh, tùng bát phẩm thơ lại (thường kêu là Hạp bát.)

Chánh cửu phẩm, sắc thọ Đăng sĩ lang, thụy là Cung mậu:

Chư bộ, viện, tự, các, cuộc, ti, sở, phủ, đường, tỉnh, chánh cửu phẩm thơ lại (thường kêu là Hạp cửu); Thái y viện y sanh; Tượng y ti y phó; Thái y viện ngoại khoa y phó; các tỉnh văn miếu tự thừa; các phủ, phân phủ lại mục.

Tùng cửu phẩm, sắc thọ Đăng sĩ tá lang, thụy là Cung phát:

Hàn lâm viện đải chiếu, cung phụng; quấc tử giám điển tịch; Thái y viện ngoại khoa y sanh; Tượng y ti y sanh; chư bộ, viện, tư, các, cuộc, ti, sở, phủ, đường, tỉnh, tùng cửu phẩm thơ lại; các huyện lại mục; các tổng cai tổng.