Sách quan chế/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
Thụy tặng xưng hiệu. — Titre honorifique conféré aux morts qui ont bien mérité de la patrie

THỤY TẶNG XƯNG HIỆU, 諡贈稱號

titre honorifique conféré aux morts qui ont bien mérité de la patrie.

Nhứt phâm, xưng mổ tánh công; nhì phâm chí tứ phâm, xưng mổ tánh hầu; ngủ phâm dỉ hạ, xưng mổ tánh phủ quân.