25%

Sách sổ sang chép mọi việc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sách Sổ sang chép mọi việc linh hồn và xác riêng tôi, cu᷄̀ chung anh em bổn đạo, thì biên vào sách này cho đươc nhơ đến ơn traọ᷄ Đức Chúa Blời đã ban.

Tôi là thầy cả Philiphê Bỉnh, quê ở Hải dương xứ, Hạ haòu᷄ phủ, Vĩnh lại huện, Ngãi am xã, Địa linh tôn,[1] sinh ra năm 1759, là nam vua Jose nứơc Portugal phá Dào᷄ Đ.C.J. ở trao᷄ địa phận mh̀. Đến năm 17 tuổi là năm 1775, vào ở Nhà Thầy, thì đã mất Dào᷄th̀ Roma đc̣ 2 năm, vì Đức th̀ Phapha Clem.te thứ 14. phá Dào᷄ D.C.J. ngày 22 tháng 7 năm 1773. Sao᷄ le trć khi phá Dào᷄, mà đầu năm ấy, thì 8. thầy Dào᷄ trẩy sang Anam, Cụ Tito cu᷄̀ Cụ Bảo lộc thì vào Quảng, mà Cồ Hậu, Cụ Ni, Cụ Thiện, Cụ Phan, Cụ Luis, Cụ Cần thì ở đàng ngoài. Cho nên năm ấy tôi đi ở vúôi Cụ Luis, sao᷄ ng̀ vắng nhà, thì tôi ở vúối thầy cả Tước, đến khi ng̀ về mà biết tin rğ̀ tôi đã tìm đến mà múôn ở vúối ng̀, cho đến năm giặc Mèo đem ng̀ ra ngoài phố Vạn ninh, thì tôi cu᷄̃ ở lại vúôi thầy cả Tước Xứ đou᷄, sao᷄ ng̀ dặy lên Xứ Bắc vúôi Cụ Cần cho đc̣ ra Vạn ninh, cho đc̣ biết đàng sá, cu᷄̀ quen thuộc bổn đạo ngoài ấy, để khi ng̀ sai đi khi có việc. Sao᷄ đc̣ mấy tháng thì ng̀ lại giở về Xứ đou᷄, mà sang Xứ nam, thì tôi lại về ở vúôi ng̀ trao᷄ hai Xứ ấy.

Đầu năm 1773. là năm phá Dào᷄ thì Bề trên Phanchicô Antonio qua đời, mà cúôi năm ấy thì cáo thầy vào đít Anam giữa ngày lễ bà th́ Ignes dou᷄́ hình tử vì Đạo, vì nhà Mụ bà th́ ấy ở thành Ao ma có cầu xin cho ng̀ sao᷄ nhi các thầy lên đến Xã Lác môn, thì ph̉ trẩy kín nhiệm, vì mới chém Cụ diêm Cụ Gia là một mẳnh giấy, mà Cô lộn vào làm một, là Moyies : Lycurgo : Maphoma. Thích ca : Jesu Christo, là 5. Đạo, mà đem Khỉ vào chọn Đạo nào thật.

Trước hết thì Khỉ cất lấy tên Maphoma là kẻ dập Đạo Mauro mà người cu᷄̃ nhăn măt lại, hình như của gì căy dáng, đoạn thì xé và cuu᷄̀ lấy chân mà đạp. Thứ 2. nó cất lấy tên Thích ca thì cu᷄̃ làm như thể ấy. Thứ 3. nó cất lấy tên Lycurgo thì cười, đoạn liền bỏ xuống đất, hình như dảy xem sao. Thứ 4. nó cất lấy tên ou᷄ thánh Mayies, thì dảy nhăn mặt, cu᷄̀ chg̉ tỏ ra đấu gì là sự khinh dễ, sao᷄ cu᷄́ bỏ xúông đất : Sau hết thì nó cất lấy tên D. Chúa Tem, liền kính chuộng mà hôn, su᷄ vui mừng mà nhẳy lên nhẳy xúông nhiều lần, có ý tỏ ra cho Van đc̣ biết rğ̀ Đạo ấy là Đạo thật, thì ph̉ theo. Sao᷄ Vua ấy chỉa dẹ bằng lao᷄, mà còn múôn thử nữa, thì lại viết các tên ấy. Sao᷄ có một quan cất lấy tên Đức Chúa Tem mà giấy đi thì chg̉ ai biết, liền đem các tên khác ra, cu᷄̀ thả Khỉ vào, thì nó lại bắt tên Maphoma, cu᷄̀ Thích ca, và Lycurgo, cu᷄̀ Mayies mà cu᷄̃ làm như cách ấy như khi trć. ...

   
Chú thích

  1. Thôn Địa Linh, xã Ngãi Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, xứ Hải Dương.