Sông Bạch Đằng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lẻo lẻo doành xanh nước tựa dầu,
Trăm ngòi, ngàn lạch chảy về chầu.
Rửa không thay thảy thằng Ngô[1] dại,
Dịu[2] một lâng lâng khách Việt hầu[3].
Nọ đỉnh Thái Sơn[4] rành rạnh đó,
Nào hôn Ô Mã lạc loài đâu ?
Bốn phương phẳng lặng kình bằng thóc[5].
Thong thả dầu[6] ta bủa lưới câu...

   
Chú thích

  1. Ngô: Trung Quốc
  2. Dịu: Giặt giũ
  3. Việt hầu: Xứ Bách Việt
  4. Thái Sơn: Ngọn núi lớn, tượng trưng sự bền vững muôn đời của ngôi vua
  5. Kình bằng thóc: Cá kình im như thóc
  6. Dầu: Mặc