Sượng sùng

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lúc chàng ở rể, em nào hay
Thầy mẹ em đâu có tỏ bày
Em cứ nhìn chàng, không phút ngượng
Và sau, em biết, sượng sùng thay.