Sen gặp gió

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sen gặp gió
của Lê Thánh Tông

Chẳng bén lầm nhơ, của khác thường,
Nhìn khi gió cả[1] lạ nhiều dường!
Vật vờ Thái Dịch[2] nghìn tầng biếc,
Sực nức Tây Hồ[3] mấy dặm hương.
Cá hớp nhị vàng lùa sóng,
Rùa giày[4] nhương[5] ngọc, động gương.
Có phen trời thanh vằng vặc,
Chổng lên hàng tán lục giương!

   
Chú thích

  1. Cả: To
  2. Thái Dịch: Ao sen ở Thiểm Tây
  3. Tây Hồ: Hồ ở Hàng Châu
  4. Giày: Xéo
  5. Nhương: Ngó sen