Tây sương ký/Đề mục chung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Rể giường Đông, cậu Trương phè phỡn.
Mái chùa Nam, sư Bản tu hành.
Trên thềm Bắc bà bầy tiệc ngọc.
Dưới Mái Tây cô đợi trăng thanh.