Tư Dung hải môn lữ thứ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

混一車書共幅員
海雲橫界越南天
三更夜靜銅龍月
五鼓風清路鶴船
夷落奉參期款塞
閫臣愛國巧籌邊
此身那得生還幸
敢望班超到酒泉

Hỗn nhất xa thư[1] cộng bức viên,
Hải Vân hoành giới việt nam thiên.
Tam canh dạ tĩnh Đồng Long[2] nguyệt,
Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc[3] thuyền.
Di lạc phụng tham kỳ khoản tái,
Khổn thần ái quốc xảo trù biên.
Thử thân na đắc sinh hoàn hạnh,
Cảm vọng Ban Siêu[4] đáo Tửu Tuyền[5].

   
Chú thích

  1. Xa thư: Sách "Trung dung" có câu: "Kim thiên hạ xa đồng quỹ, thư đồng văn" (Ngày nay trong thiên hạ, bánh xe cùng một trục, chữ viết cùng một loại chữ). Ở đây chỉ sự thống nhất
  2. Đồng Long: Vũng Đồng ở phía Nam Hải Vân
  3. Lộ Hạc: Tên một nước. Sách "Đại Việt sử ký toàn thư" có đoạn: "Tháng 10 năm Canh tý [1360] thuyền buôn các nước Lộ Hạc, Trà Nha, Xiêm La đến Vân Đồn buôn bán, dâng vật lạ"
  4. Ban Siêu: Tên người, Ban Siêu người đời Hậu Hán, có chí lớn, cầm quân đánh Tây Vực dẹp yên 50 nước
  5. Tửu Tuyền: Tên đất, địa danh này thuộc tỉnh Cam Túc (cửa ngõ của Trung Quốc qua Tây Vực)