Tư Dung hải môn lữ thứ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tư Dung hải môn lữ thứ - 思容海門旅次
của Lê Thánh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

混一車書共幅員
海雲橫界越南天
三更夜靜銅龍月
五鼓風清路鶴船
夷落奉參期款塞
閫臣愛國巧籌邊
此身那得生還幸
敢望班超到酒泉

Hỗn nhất xa thư[1] cộng bức viên,
Hải Vân hoành giới việt nam thiên.
Tam canh dạ tĩnh Đồng Long[2] nguyệt,
Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc[3] thuyền.
Di lạc phụng tham kỳ khoản tái,
Khổn thần ái quốc xảo trù biên.
Thử thân na đắc sinh hoàn hạnh,
Cảm vọng Ban Siêu[4] đáo Tửu Tuyền[5].

   
Chú thích

  1. Xa thư: Sách "Trung dung" có câu: "Kim thiên hạ xa đồng quỹ, thư đồng văn" (Ngày nay trong thiên hạ, bánh xe cùng một trục, chữ viết cùng một loại chữ). Ở đây chỉ sự thống nhất
  2. Đồng Long: Vũng Đồng ở phía Nam Hải Vân
  3. Lộ Hạc: Tên một nước. Sách "Đại Việt sử ký toàn thư" có đoạn: "Tháng 10 năm Canh tý [1360] thuyền buôn các nước Lộ Hạc, Trà Nha, Xiêm La đến Vân Đồn buôn bán, dâng vật lạ"
  4. Ban Siêu: Tên người, Ban Siêu người đời Hậu Hán, có chí lớn, cầm quân đánh Tây Vực dẹp yên 50 nước
  5. Tửu Tuyền: Tên đất, địa danh này thuộc tỉnh Cam Túc (cửa ngõ của Trung Quốc qua Tây Vực)