Tạ hương đảng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tạ hương đảng
của Học Lạc

Bài này cho thấy tính ngông nghênh ngạo mạn của ông (GS. Nguyễn Quảng Tuân, Từ điển văn học [bộ mới]. Nxb. Thế giới, 2004, tr. 628).

Vành mâm xôi, đề: "Thằng Lạc",
Nghĩ mình ti tiện không đài các
Văn chương chẳng phải thứ mèo quào,
Danh phận không ra cái cóc rác.
Bởi thế bơ thờ thẹn núi sông,
Dám đâu vúc vắc ngạo cô bác,
Việc này dầu có thấu lòng chăng,
Trong có ông thần, ngoài cặp hạc!