Tặng Bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tặng Bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng - 贈北使柴莊卿,李振文等
của Trần Quang Khải
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

一封鳳詔下天庭,
咫尺皇華萬里行。
北闕衣冠爭祖道,
南州草木盡知名。
口啣威福君褒貶,
身佩安危國重輕。
敢祝四賢均泛愛,
好為卵翼越蒼生。

Nhất phong phượng chiếu hạ thiên đình,
Chỉ xích hoàng hoa vạn lý hành.
Bắc khuyết y quan tranh tổ đạo,
Nam châu thảo mộc tận tri danh.
Khẩu hàm uy phúc quân bao biếm,
Thân bội an nguy quốc trọng khinh.
Cảm chúc tứ hiền quân phiếm ái,
Hảo vi noãn dực Việt thương sinh.

Một phong chiếu phượng từ sân trời ban xuống,
Nhà vua trao trách nhiệm sứ giả cho ông đi ngoài vạn dặm.
Các bậc áo mũ ở Bắc triều tranh nhau tiễn người lên đường,
Cây cỏ ở Nam giao đều biết danh tiếng ông.
Nói lời oai phúc, ông thay nhà vua mà khen chê,
Thân mang sự an nguy quan hệ đến việc trọng khinh của nhà nước.
Dám mong bốn vị sứ giả tài giỏi có lòng yêu thương công bằng rộng lớn,
Hãy che chở cho thương sinh nước Việt.