Tặng Trần Quang Khải

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tặng Trần Quang Khải - 贈陳光啟
của Trần Thánh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

一代功名天下有,
兩朝忠孝世間無。

Nhất đại công danh thiên hạ hữu,
Lưỡng triều trung hiếu thế gian vô.

Công danh trọn một đời, thiên hạ còn có người như ông,
Tấm lòng trung hiếu đối với hai triều vua thì thế gian không ai có.