Tặng Vi thất tán Thiện

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tặng Vi thất tán Thiện - 贈韋七贊善
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

贈韋七贊善
鄉里衣冠不乏賢,
杜陵韋曲未央前。
爾家最近魁三象,
時論同歸尺五天。
北走關開雨雪,
南遊花柳塞煙。
洞庭春色悲公子,
蝦菜忘歸范蠡船。

Tặng Vi thất tán Thiện
Hương lý y quan bất phạp hiền,
Đỗ Lăng vi khúc vị ương tiền.
Nhĩ gia tối cận khôi tam tượng,
Thì luận đồng quy xích ngũ thiên.
Bắc tẩu quan san khai vũ tuyết,
Nam du hoa liễu tắc vân yên.
Động đình xuân sắc bi công tử,
Hà thái vong quy phạm lễ thuyền.

Tặng anh bảy Vi Thiện làm tham tán
Áo mũ quê ta chẳng thiếu tài
Xóm làng ngay trước điện Bồng Lai
Ba toà nhà bác liền thành cấm
Thước rưỡi đường sang đến cửa trời
Lên Bắc quan san hang tuyết lấp
Sang Nam hoa liễu khói mây khơi
Tôm ngon rau rẻ về không được
Trăm dặm hồ xuân tủi một người

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)