Tổng kết tám cảnh Tiêu Tương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một đỉnh thanh quang mở chợ xuân,
Ngư thôn tịch tịch[1] chiếu hồng luân[2].
Vãn chung[3] pha khói lừng kim giới[4],
Mộ tuyết[5] rây[6] hoa lạt thủy tân[7].
Mưa tưới đêm thâu khơi ánh ngọc,
Nguyệt soi thu rạng dãi bầu ngân[8].
Bình sa[9] nhạn tới thêm kì lệ[10],
Buồm khách xa về thuận gió nhân[11].

   
Chú thích

 1. Tịch tịch: Chiều chiều
 2. Hồng luân: Mặt trời hồng
 3. Vãn chung: Chuông chiều
 4. Kim giới: Thế giới vàng
 5. Mộ tuyết: Tuyết chiều
 6. Rây: Rắc
 7. Lạt thủy tân: Trắng bến nước
 8. Bầu ngân: Bầu bạc
 9. Bình sa: Bãi cát phẳng
 10. Kì lệ: Đẹp kì diệu
 11. Gió nhân: Gió nhân đức