Tứ tiến sĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

聖主求賢闢禮圍,
欣瞻群鳳九霄飛。
名題主闕懸金榜,
馬躍花衢拂錦衣。
老懶放予歸綠野,
謀謨待汝入黃扉。
蒼生指日當蘇息,
邊塞無塵獄訟稀。

Thánh chủ cầu hiền tịch lễ vi,
Hân chiêm quần phượng cửu tiêu phi.
Danh đề ngọc khuyết huyền kim bảng,
Mã dược hoa cù phất cảm y.
Lão lãn phóng dư quy Lục Dã,
Mưu mô đãi nhữ nhập hoàng phi.
Thương sinh chỉ nhật đương tô tức,
Biên tái vô trần ngục tụng hy.

Vua thánh cầu người hiền nên mở khoa thi,
Mừng được xem bầy chim phượng bay lên đến chín tầng mây.
Bảng vàng đề tên, treo trước cửa khuyết,
Đường hoa ngựa ruổi, áo gấm phất phơ.
Già nua biếng nhác, ta được thả về nhà Lục Dã,
Mưu lược lo toan, người chờ bước vào cửa vàng.
Chẳng bao lâu nữa, dân được nghỉ ngơi,
Nơi biên thùy hết giặc, việc kiện tụng cũng ít.