Tự biết mình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tự biết mình
của Nguyễn Hữu Chỉnh

Bài nằm trong Ngôn ẩn thi tập.

Ai có hay chăng là chẳng hay ?
Lòng này vốn đã dạy thân này.
Kẻo lầm kẻo lỡ người yêu ghét ,
Đà tỏ đà tường kẻ thảo ngay.
Xem nỗi thế-thời[1], xem đã nhạt,
Bén mùi đạo-lý, bén càng say.
Phải cơ, mới biết cơ trời nhiệm[2],
Có rủi, bằng dường[3] lại có may.

   
Chú thích

  1. Thế-thời : tức là thời-thế
  2. Nhiệm: mầu-nhiệm thần-bí, không thể lường trước được
  3. Bằng dường : dễ có khi


Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.