Tự thuật (Lê Thánh Tông, chữ Nôm)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tự thuật.
Tự thuật
của Lê Thánh Tông

Lòng vì thiên hạ những sơ âu[1],
Thay việc trời, dám trễ đâu ?
Trống dời[2] canh, còn đọc sách,
Chiêng[3] xế bóng, chửa thôi chầu.
Nhân khi cơ biến, xem người biết[4],
Chứa thuở kinh quyền, xét nhẽ mầu[5].
Mựa biểu[6] áo vàng[7] chăng có việc!
Đã muôn sự nhiêm trước vào tâu[8].

   
Chú thích

  1. Sơ âu: Lo trước
  2. Dời: Chuyển
  3. Chiêng: Kim chinh, chỉ mặt trời
  4. Nhân lúc có việc biến, việc khó để xem người hiểu biết, có tài trí
  5. Bằng nhiều lúc chấp kinh hay tòng quyền mà xét lẽ mầu nhiệm (chân lí). chứa thuở: dựa vào lúc
  6. Mựa biểu: Chớ bảo
  7. Áo vàng: Hoàng bào, áo của vua
  8. Đã trù tính mọi việc trước lúc nói ra