Thành viên:Linux 9x

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

My Name: Lê Ích Chiến (Chien Le Ich)
I'm a Vietnamese
My hobby: Game, reading, walking
Linux 9x (talk) 15:27, 4 July 2012 (UTC)